poniedziałek, 27 czerwca 2022

Miastu na ratunek pośpieszył radny Marek Zwierzyński przewodniczący Klubu Radnych PiS oraz Prawicy Rady Miejskiej zawierając porozumienie z Klubem Radnych LiD w sprawie odwołania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.


Wyszukałem zatem w protokołach sesji RM wypowiedzi radnych z obu ugrupowań podczas dyskusji nad projektami uchwał przedstawianymi przez burmistrza Wojciecha Huczyńskiego. Czy z nich wynika jakaś chęć naprawienia miasta? Można przeczytać i ocenić. Przyjemnej lektury.

Andrzej Ogonek

PS. Wiem, że czytanie takich dokumentów jak protokoły to wątpliwa przyjemność. Stąd ten wyciąg. Odważnych zapraszam do czytania całości na stronie www.brzeg.plSesja RM z dnia 5 grudnia 2006
Dyskusja nad projektem budżetu na rok 2007

    Radny Mariusz Grochowski zapytał przez kogo zostaną emitowane, zasady emisji obligacji komunalnych, na jakich to będzie warunkach, w jakich terminach i z czego to będzie spłacane? Zapytał też, z jakiego dokładnie tytułu będą spłaty poręczeń wykazane w projekcie budżetu na 2007 rok na stronie 54?
    Radny Sławomir Spychała zapytał, czy będą dodatkowe środki w projekcie budżetu na kolejne kamery, które byłby zamontowane w mieście, czy tylko zostanie ta kwota, która przeznaczona jest na dokumentację w sprawie monitoringu?

Sesja RM z dnia 19 grudnia 2006

Dyskusja nad wynagrodzeniem burmistrza
Radny Mariusz Grochowski dodał, że wg wyliczeń dodatek specjalny w wysokości 40% ma wynieść 2.270 zł.
Radny Bartłomiej Tyczyński wyjaśnił, że na posiedzeniu Komisji była opiniowana również wysokość dodatku specjalnego, co jest do sprawdzenia w protokole z posiedzenia Komisji. Dodał, że na tym też posiedzeniu wyliczał właśnie ten dodatek i tak wynagrodzenie burmistrza miałoby wynosić 6.800 zł plus dodatek 40% z tej kwoty, który wyniósłby 2.720 zł, natomiast dodatek za wieloletnią pracę nie był znany, ponieważ Rada nie ma na niego wpływu, i z prostego rachunku został wyliczony na kwotę 230 zł. Tak więc wzrost wynagrodzenia będzie o 280 zł.
Radny Ryszard Wirga zdziwił się, że Przewodniczący i Wiceprzewodniczący chcą rozstrzygać sprawy kadrowe w UM, które są w kompetencji tylko Burmistrza, bo mogą np. powstać oszczędności w odwrotną stronę z tytułu powołania kolejnego wiceburmistrza.
    Radny Bartłomiej Tyczyński uważa, że próba oceny pracy Urzędu i Burmistrza na wyrost nie ma związku ze sprawą, takie oceny można dokonać w przyszłym roku i wtedy ewentualnie jeśli Rada uzna, obniżyć dodatek specjalny, oczywiście tylko wtedy, kiedy będą ku temu przesłanki.
    Radny Zbigniew Dobosz uważa, że fakt, że Burmistrz został drugi raz Burmistrzem pozwala mu ocenić pracę Burmistrza i zatrudnienie w UM, dlatego proponuje tą sprawę zakończyć i przejść do głosowania.
Radny Sławomir Spychała zgłosił wniosek formalny o zamknięcie tej dyskusji, ponieważ jest to zwykła polemika, następnie wyraził swój głos za podjęciem tej uchwały.

Dyskusja nad opinią na temat przydziału lokalu mieszkalnego
Radny Krzysztof Pietrzak zapytał, czy jest to lokal wyodrębniony, czy też z jednego mieszkania są zrobione 2 czy 3 lokale.
Radny Zbigniew Dobosz zdziwił się że na sesji padają takie same pytania, jak na komisjach. W związku z tym nie wie, czy jest sens spotykania się Komisji. Poprosił aby zwrócić na to uwagę.
Radny Zbigniew Dobosz stwierdził, że te informacje, które w tej chwili są poodnoszone nie są informacjami nowymi, o których radni by nie wiedzieli i nie słyszeli na posiedzeniach Komisji.
Radny Dariusz Gądek zapytał, czy znalazłaby się osoba chętna na ten lokal mieszkalny?
Radny Dariusz Gądek stwierdził, że to że samowolnie wkroczył w ten lokal jest potwierdzeniem jego samowoli.

Sesja RM z dnia 25 stycznia 2007

Dyskusja nad regulaminem wynagradzania nauczycieli
    Radna Maria Ciż dodała, że regulamin ten został uzgodniony ze związkami zawodowymi, ale będą dążyć o podwyższenie dodatku motywacyjnego w przyszłym półroczu o 1%.

Dyskusja nad opinią w sprawie przydziału mieszkania
Radny Dariusz Gądek wyraził swoje zadowolenie z działalności ZNM w tej sprawie z wyprzedzeniem.
Radny Ryszard Wirga zapytał, czy jest możliwość znalezienia jednego większego mieszkania dla całej rodziny tego Pana?

Dyskusja nad projektem budżetu miasta na 2007 rok

    Radny Ryszard Wirga wyraził swoje zdziwienie, że w projekcie budżetu nie ma dofinansowania na zadanie stworzenia inkubatora przedsiębiorczości, bo tylko dzięki zabezpieczeniu takich środków ten projekt będzie mógł zostać rozpatrywany przez Urząd Marszałkowski i jeśli tych środków nie zabezpieczymy w tym roku, to może nie być szansy w roku następnym na pozyskanie na ten cel środków z zewnątrz.
    Radny Krzysztof Pietrzak zapytał, na jaki cel mają być przeznaczone środki z obligacji miejskich w kwocie 15 milionów zł.
    Radny Krzysztof Pietrzak stwierdził, że chciałby usłyszeć bardziej sprecyzowaną odpowiedź, czyli o gradacji tych inwestycji.
    Radny Ryszard Wirga stwierdził, że warunkiem otrzymania środków zewnętrznych na inkubator przedsiębiorczości jest posiadanie wkładu własnego, a w budżecie miasta takiego nie ma. Zapytał, czy jest opracowana dokumentacja na łącznik z ulicy Łokietka do Trzech Kotwic oraz na zadanie związane z wykonaniem chodnika wraz z oświetleniem przy ulicy Kusocińskiego.
    Kontynuując swoją wypowiedź radny Ryszard Wirga wyjaśnił, że jest opracowana dokumentacja na wykonanie chodnika wraz z oświetleniem przy ulicy Kusocińskiego łącznie z pozwoleniem na budowę, natomiast z tego co wie, to na łącznik Łokietka do Trzech Kotwic takiej dokumentacji nie ma. Dodał, że jeżeli jest dokumentacja dotycząca zadania pn inkubator przedsiębiorczości jak również zadania związanego z ulicą Kusocińskiego a koszt tego zadania jest niższy niż realizacja łącznika, to dlaczego nie realizować zadania, gdzie jest pełna dokumentacja.
    Radna Irena Mazurkiewicz stwierdziła, że w poprzedniej kadencji rada miejska zatwierdziła w budżecie środki w kwocie 100 tys. zł na fundament pod pomnik Jana Pawła II. W związku z powyższym zapytała, czy w projekcie budżetu na rok 2007 w punkcie, gdzie jest mowa o budowie nawierzchni Placu Polonii Amerykańskiej, Placu Niepodległości, Placu Kościelnego jest zawarta kwota około 80 tys. zł na zadanie związane z fundamentem pod pomnik Jana Pawła II. Jeżeli byłaby taka kwota, to prośba w imieniu komitetu ds. budowy pomnika, żeby te środki zostały w jakiś sposób wyodrębnione w budżecie miasta na 2007 rok.
    Radna Irena Mazurkiewicz zapytała, czy w tegorocznym budżecie znajdą się środki na budowę sali gimnastycznej przy PSP nr 1?
    Radny Zbigniew Dobosz zapytał, czy jest jakaś szansa zmiany inwestycji budowy garaży na działkach miejskich przy ulicy Piwowarskiej na ?zielone? parkingi w tym miejscu.
    Radny Ryszard Wirga zapytał, czy ta dokumentacja jest łącznie z pozwoleniem na budowę.
    Radny Ryszard Wirga, Prezes BTBS-u wyjaśnił, że we wrześniu wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie budowy budynku w ramach BTBS-u o kwotę 913 tys. zł, gdzie udział własny wynosi 30 % natomiast w 70 % jest kredytowany z Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie jest udzielanie preferencyjne, jak również jest projekt budowy budynku o strukturze 24 mieszkań. Dodał, że jeśli nie zostanie to uwzględnione, to umowa spółki przewiduje również budowę mieszkań własnościowych, więc wydaje mu się, że w tej sytuacji powinno miastu zależeć na budowie mieszkań, tym bardziej, że jest kryzys jeśli chodzi o sprawy mieszkaniowe.

Sesja RM z dnia 2 marca 2007

Dyskusja nad uchwałą budżetową na rok 2007
    Przewodniczący Klubu Radnych PiS oraz Prawicy Marek Zwierzyński oświadczył, że nie ma stanowiska Klubu w tej sprawie.
    Przewodniczący Klubu Radnych Lewica i Demokraci Paweł Ciszewski oświadczył, że nie ma stanowiska Klubu w tej sprawie.
temat: przebudowa Placu Niepodległości
    Radna Irena Mazurkiewicz odczytała oświadczenie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Jana Pawła II w Brzegu ? załącznik do protokołu. Również sama jako radna poprosiła Radę, aby nie wykreślała tego zapisu z projektu budżet, bo wszystkie prace związane z przebudową tych trzech placów były zaplanowane właśnie po to, żeby wybudować ten pomnik.
    Radna Irena Mazurkiewicz zastanawia się, dlaczego Przewodniczący jest takim pesymistą w tej sprawie. Uważa, że jeżeli ten sponsor chce wykonać fundament, to chyba się z tego pomysłu tak szybko nie wycofa. Poza tym dziwi ją fakt, że w kilku miastach Polski powstały pomniki z pieniędzy społecznych, co oni też robią, a w naszym jest to jakiś problem. Dziwi się też, dlaczego ewentualna pomoc miasta w budowie tego pomnika budzi zgorszenie.
    Radna Irena Mazurkiewicz zwróciła uwagę, że pomnik nie może stanąć na nieuporządkowanym placu.
temat: budowa łącznika Łokietka ? Trzech Kotwic
    Radny Ryszard Wirga odpowiedział radnemu Janowi Pikor, że Komisja Komunalna dokładnie nie analizowała tej sprawy, ale zwróciła uwagę, że został popełniony błąd przy budowie supermarketu ?PLUS?, gdzie nie wykonano drogi dojazdowej, a co spowodowało zniszczenie przez dostawcze Tiry tej drogi. I w dalszym ciągu obawia się, że jak tą drogę zrobimy to znowu zostanie ona zniszczona, dlatego zaproponował, aby ?PLUS? partycypował w kosztach budowy tej drogi.
temat:przebudowa ogrodzenia przy PSP nr 3
    Radny Ryszard Wirga wyjaśnił, że taką decyzję można jedynie zaskarżyć na etapie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, potem jakiekolwiek działania są bezskuteczne.
temat: zwiększenie wydatków na dotacje dla klubów sportowych
    Radny Marek Zwierzyński zmodyfikował wniosek i zaproponował zmniejszenie rezerwy budżetowej o 95.000 zł z przeznaczeniem na w/w zadanie.
    Radny Marek Zwierzyński wycofał swój wniosek.

temat: dodatkowe zapisy w uchwale budżetowej
    Następnie Radny Ryszard Wirga zgłosił wniosek o wprowadzenie do WPI na lata 2007-2009 zadania pn budowa mieszkań wielorodzinnych realizowanych przez BTBS, z uwagą, że realizacja tej inwestycji nastąpi ze środków własnych spółki. Uważa, że w mieście takie zadanie powinno być realizowane, bo spółka posiada tereny i jest skłonna wziąć kredyt na to zadanie.
    Radny Ryszard Wirga wyjaśnił, że wniosek składany przez spółkę do Banku Gospodarstwa Krajowego jest w kolejnym etapie opunktowywany i za taki zapis może dostać 10 punktów, które mogą zaważyć na przyjęciu wniosku.
    Radny Ryszard Wirga przychylił się do propozycji Burmistrza i wycofał wniosek.
Dyskusja nad zmianą statutu EKOGOKU
    Radny Ryszard Wirga wyraził swoje zdziwienie, że do tego projektu nie ma opinii członków wyznaczonych przez Radę do Zgromadzenia EKOGOK-u, bo wydaje mu się, że jest to w jakiś sposób ignorowanie Rady, dlatego był przeciw. Poprosił, aby Przewodniczący Rady zdyscyplinował tych członków, jeśli może, do przybliżenia tego tematu.
    Radny Ryszard Wirga dalej nie był zadowolony z uzasadnienia, ponieważ nie wie skąd wzięła się propozycja budowy sali gimnastycznej we wsi Gać.
    Radna Maria Ciż zapytała, czy mamy obowiązek podjęcia takiej uchwały?
    Radny Ryszard Wirga ma wątpliwości, ponieważ może się okazać za dwa lata, iż gmina Oława będzie chciała mieć jakąś nową inwestycję.
    Radny Zbigniew Dobosz uważa, że odkładanie tego tematu nic nie da.
Dyskusja nad opłatami za zajęcie pasa drogowego
    Radny Marek Zwierzyński w imieniu Klubu Radnych PiS oraz Prawicy wyraził swój sprzeciw wobec tego projektu uchwały, bo Brzeg ma być miastem turystycznym, a tym wzrostem opłat ograniczamy rozwój miasta.
    Radny Ryszard Wirga uważa, że opłaty powinny być zróżnicowane w zależności od stref w mieście. Następnie zapytał, kiedy ostatni raz były podwyższane te stawki?
Dyskusja nad odstąpieniem od zwrotu bonifikaty z powodu sprzedaży nieruchomości
    Radny Ryszard Wirga uważa, że w uchwale musi być dokładnie napisane komu umarzamy bonifikatę, bo nie wyobraża sobie sytuacji, kiedy by to nie było zapisane.
Radny Marek Zwierzyński zgłosił wniosek o zaprotokołowanie, że nie chciał zgłosić głosu przeciw wnioskowi, jak sądził Przewodniczący Rady, który chciał radnemu udzielić głosu.
    Radny Ryszard Wirga wyraził swój głos sprzeciw wobec wniosku, twierdząc, że Rada powinna głosować omawiany projekt uchwały, chociażby po to, żeby w tym temacie wypowiedziały się służby wojewody.

Sesja RM z dnia 30 marca 2007

Dyskusja nad zmianami w budżecie miasta na rok 2007
    Radny Mariusz Grochowski zapytał, czy prawidłowy jest zapis o 100 tys. zł zwiększenia. Czy nie powinno być dwóch zmniejszeń?
Dyskusja nad zmianami statutu EKOGOKU
Radny Ryszard Wirga w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska poprosił o wypowiedzenie się w kwestii tych zmian członków Zgromadzenia Związku tj. Pana Krzysztofa Pietrzaka i Pana Adama Harłacza.
    Radny Krzysztof Pietrzak wyraził swoją pozytywną opinię do przedstawionych przez Burmistrza zmian.
Radny Ryszard Wirga podziękował radnemu, za pozytywną opinię w tej kwestii.
Dyskusja nad opłatami za zajęcie pasa drogowego
    Radny Mariusz Grochowski wyraził swoje odmienne zdanie odnośnie wypowiedzi swojego poprzednika, ponieważ jest to zbyt duże uproszczenie, bo jeżeli w drodze czy w chodniku jest rura i ona pęknie i wyleją się tony wody, zostanie zniszczona droga, chodnik to ostatecznie zapłacą za to podatnicy. W jego rozumieniu to zapłacą na pokrycie m.in. tego typu napraw, remontów, jeżeli nie będzie tych pieniędzy to mieszkańcy w wodzie i tak to zapłacą.
    Radny Mariusz Grochowski ad vocem powiedział, że ubezpieczenie też kosztuje.
    Radny Marek Zwierzyński wyraził swoje zdziwienie tą dyskusją, bo problem jest inny, jeśli chcemy pomóc naszym przedsiębiorcom prowadzącym ogródki konsumpcyjne to może obniżmy tą opłatę np. w okresie od maja do września? Bo jako brzeżanin chciałby móc korzystać z tych ogródków latem, a tym bardziej będzie to przyciągało również turystów.
Radny Zbigniew Dobosz przypomniał, że na Komisji Budżetu był przedsiębiorca, który wyraził swoje zadowolenie z przedstawionych stawek po autopoprawce burmistrza.
    Radny Marek Zwierzyński zapytał radcę prawną, czy faktycznie nie można tego zrobić? I czy nie można np. wskazać określonej ulicy, na której byłaby niższa opłata?
    Radny Marek Zwierzyński stwierdził, że jest to absurd, że sami nie mogą ustalić stawek preferencyjnych dla tego typu przedsiębiorców.
    Radny Marek Zwierzyński ad vocem powiedział, że jemu chodzi tylko o wprowadzenie stawki symbolicznej na okres letni właśnie tym przedsiębiorcom, którzy prowadzą ogródki konsumpcyjne wokół rynku, po to żeby centrum miasta zaczęło żyć. Nie chodzi mu o obniżenie wszystkim tej opłaty i przez cały rok.
    Radny Ryszard Wirga zwrócił uwagę, że mówimy w tym temacie o obiekcie tymczasowym, który może stać rok lub dwa.
Dyskusja nad rozpatrzeniem skargi na działalność dyrektora ZNM
    Radny Bartłomiej Tyczyński stwierdził, że uzasadnienie do projektu uchwały jest wzorowo przygotowane i życzyłby sobie, aby inne uzasadnienia projektów uchwał były takie same, bo wtedy sesje trwałyby bardzo krótko.
Dyskusja nad nabyciem nieruchomości firmy SAMEX przy ulicy Wyszyńskiego
    Radna Irena Mazurkiewicz uważa, że w tytule powinna być jednak zmiana zapisu, po to żeby była czytelna. Zaproponowała zmianę w kolejności wyrazów tj. ?nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości zabudowanej??.
    Radny Dariusz Gądek uważa, że zainteresowany powinien sprzedać tą nieruchomość sam i oddać miastu 325.047,20 zł.
    Radny Mariusz Grochowski uważa, że z punktu widzenia miasta to jest to bardzo dobry interes, bo przejmujemy budynek, który możemy sprzedać i otrzymać nadwyżkę w wysokości ok. 200.000 zł.

Sesja RM z dnia 27 kwietnia 2007

Dyskusja nad absolutorium dla burmistrza
    Radny Paweł Ciszewski stwierdził, że radni Klubu Radnych LiD oceniali burmistrza przez pryzmat ocen takich, jakie stawia się w szkole. Dodał, że przedstawili ocenę negatywną tych działań, nad którymi mają nadzieję pan burmistrz w 2007 roku popracuje tak, żeby ich ocenę z jedynki zamienić na ocenę dobrą bądź bardzo dobrą. Jako Klub Lewicy i Demokratów przedstawili to tak, iż więcej było rzeczy pozytywnych a tylko te negatywne przedstawili i dlatego wg nich burmistrz tak jak uczeń otrzymał od nich promocję.
    Radny Paweł Ciszewski stwierdził, że chciałby zamknąć tą dyskusję, ponieważ ta dyskusja nie dotyczy stanowiska Klubu Radnych LiD. I ma nadzieję, że przejdziemy do meritum sprawy, czyli oceniania wykonania budżetu przez burmistrza a nie opinii Klubu. Prosi o jednoczesne uszanowanie takiej decyzji Klubu.
    Radny Sławomir Spychała zabrał głos, chcąc wyjaśnić stwierdzenie w opinii RIO dotyczące nieprawidłowego tytułu. I wyjaśnił, że do tej pory kiedy Komisja sporządzała tą swoją opinię, to tytułowała ją w ten sam sposób. Natomiast teraz po raz pierwszy RIO analizując opinię Komisji Rewizyjnej uznał, że tytuł opinii jest nieprawidłowy, dlatego też od tej pory tytuł opinii będzie dostosowany do tego co postanowiła Regionalna Izba Obrachunkowa.
    Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Ryszard Wirga ad vocem wyjaśnił, że komisja zajmowała się sprawozdaniem, zadawała pytania, na które otrzymała odpowiedzi, ale nie miała obowiązku zajmować stanowiska.
Dyskusja nad zmianami w budżecie miasta na rok 2007
    Radny Kazimierz Kozłowski zapytał, czy kwota 55 tyś zł. będzie dodana do kwoty 525 tyś zł. z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dyskusja nad zmianami w budżecie miasta na rok 2007
    Rady Marek Zwierzyński poprosił przewodniczącego o dyscyplinowanie wypowiadających się radnych, poprosił o liczenie zabieranych głosów przez radnych w tej samej sprawie bo to reguluje statut. Uważa, że należy prowadzić merytoryczną dyskusję, a nie dyskusję do dyskusji bądź opinię do opinii. Poprosił, aby zaprotokołować, że Przewodniczący Rady regularnie omija go w udzielaniu głosu.

Komentarze   

 
# były członek SLD 2007-07-02 17:13
no i tak właśnie wygląda praca moich byłych kolegów z SLD i tych wspaniałych "cichych" koalicjantów z PiS-u stołki im w głowie tylko i nic innego zresztą skład tej ekipy mówi sam za siebie wystarczy przyjrzeć się każdemu radnemu z osobna - Gratulacje Panie Andrzeju - faktycznie mało czasu by wszystkie protokoły śledzić może będzie Pan częściej robił takie streszczenia?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# max z piwowarskiej 2007-07-02 21:50
czemu nie wkleił Pan Panie Przeradny zapytania Dobosza radnego z mojego bloku odnośnie wpływania burMISTRZA na ceny paliw na rynku brzeskim ten radny z PiSU czy też SLD to jakiś NIEUK !!! zreszta w ekipie w ktorej działa same mocne osoby szkoda gadać
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# Andrzej Ogonek 2007-07-02 22:43
Maxie wklejałem tylko wypowiedzi radnych podczas dyskusji nad uchwałami. Wypowiedź, o którą pytasz oczywiście zapisana na stronie www.brzeg.pl.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# Andrzej Ogonek 2007-07-03 09:11
Na Twe życzenie maxie z Piwowarskiej wklejam. Sesja z 30 marca 2007 r. bip.brzeg.pl/?id=1182
Radny Zbigniew Dobosz
1)Poprosił o zbadanie cen paliwa na stacjach benzynowych w naszym mieście, ponieważ w tych samych dniach o taką samą wartość cena rośnie i jest ona wyższa niż w innych miastach nawet o 0,20 zł za litr?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# PK 2007-07-03 11:11
Niezła metoda istnienia medialnego Andrzeju! Taka bardziej piaskownica samorządowa! Idąc twym tropem, za twym omykiem, też wrzucę "cosik" do tego "dyrdymatołkowa tego bajorka". Z lektury protokołu sesji z dnia 2 marca 2007 r. wydaje się, że lepszym "naprawiaczem miasta" jest tandem Ogonek i Surdyka. Poniżej próbka ich troski o miasto (za protokołem oczywiście)
"... W związku z prośbą Wiceprzewodnicz ącego Rady Grzegorza Surdyki o niepalenie papierosów w holu Ratusza, Przewodniczący zwrócił się pismem do Burmistrza w tym temacie, na które otrzymał odpowiedź i ta odpowiedź będzie dostępna w Biurze Rady Miejskiej.
Załącznik do protokołu...."
Pozdrawiam serdecznie Paweł Wojciech Tytus Kowalczyk
PS. Może powklejamy wszystkie protokoły na portal. Takie to urocze. Kciuki do góry ... i omyki też!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# emeryt 2007-07-03 11:36
No i co z tego "wklejania" ma wynikać? Czy to,że tylko p.Ogonek nadaje się na radnego? ewentualnie były (przez pomyłkę?)człone k !
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# Andrzej Ogonek 2007-07-03 11:42
PK. Jeśli widzisz coś zdrożnego w wykonywaniu obowiązków to trudno. Ale przy okazji, może odpowiedz lepiej, czemu własnych, zapisanych umowami-porozum ieniami z miastem nie wykonujesz.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# PK 2007-07-03 12:01
Drogi Andrzeju!
1. Jakie obowiązki realizujesz? Skryby? Archiwisty? Historyka? Może histeryka?
2. Nie mam i nie miałem żadnej umowy z miastem. Nie wiem o co pytasz. Może zanim zadasz pytanie zastanów się czy ma ono sens i do kogo je kierujesz. Masz ostatni z tym kłopot nawet na sesjach. Po odpowiedzi na interpelacje tłumaczysz o co chciałeś zapytać. Tłumaczysz, że nie o to pytałeś, że ktoś Ciebie nie zrozumiał itd. Mam nadzieję, że nie jest to tendencja tylko lekki spadek formy. Może pogoda tak na Ciebie wpływa. Wracając do umów z miastem. Wiem kto takowych nie realizował. Problem w tym, że to jednak twa obecna macierzysta redakcja. Tym jednak nigdy zająć się nie chciałeś. Dziwne? A może raczej pokrętne.
Pozdrawiam serdecznie Paweł Wojciech Tytus Kowalczyk
PS. Może kubeł chłodnej wody by się przydał. Przerwa wakacyjna warto troszkę ochłonąć. Kciuki do góry ... i omyki też!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# max z Piwowarskiej 2007-07-03 12:25
dzieki Panie Andrzeju - widać że Pana dzialalnosc nie jest dobrze postrzegana przez niektore osoby np. Pana Kowalczyka ale co sie dziwic jesli prawda jest to co komsja w ktorej pan uczestniczy wykryła ze wyciągali publiczne pieniądze z urzędu mista to nie dziwi postawa prezesa i p.o. redaktora naczelnego Kowalczyka - do sądu z nimi Panie Andrzeju
ps
czy Pani Zatoń byla redaktorka z panoramy powiatu brzeskiego to nie przypadkiem partnerka zyciowa pana Kowalczyka? I to on z nia rozwiazał współpracę jako prezes Panoramy z pracownicą - redaktorką naczelną Panoramy - czyż to nie dziwne? a juz najzabawniejsze że biedna wyrzucona redaktorka szybko znalazła pracę w Urzędzie Miasta u Huczyńskiego. hehe jak układanka pasuje
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# Andrzej Ogonek 2007-07-03 12:25
PK. Rżnięcie głupa to metoda znana przez JKM opisana. Mi jednak taki styl nie odpowiada. Żegnam zatem ozięble.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# max z Piwowarskiej 2007-07-03 12:30
z drugiej strony zastanawiam sie Panie Andrzeju po co Pan wogóle dyskutuje z kimś takim jak Kowalczyk?
Pan popyta lepiej znajomych Kowalczyka z Liceum jaki z niego "orzeł"....
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# PK 2007-07-03 12:32
To właśnie twój styl Andrzeju i twego kolegi z kciukiem. Żegnam się jednak ciepło i serdecznie. Na sali sądowej z przyjemnością spotkam się z takimi "opluwaczmi" i "geniuszami marketingu" jak powyżej. Na szczęście po IP można dojść do prawdziwego autora postów. Co uczynię. Są pewne granice w dyskusji, nawet jak się jest po raz pierwszy radnym. A może zwłaszcza?
Pozdrawiam serdecznie Paweł Wojciech Tytus Kowalczyk
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# Dziennikarzyna 2007-07-03 16:29
Naprawiacz nr 1 - sir Andrzej Ogonek
Radny od lat 17.
Przyczynił się, jak nikt z obecnie sprawujących władzę, do obecnego stanu naszego miasta.
Odpowiedzialny za prywatyzację za czasów sprawowania funkcji w Zarządzie Miasta (przypomnę - mały pokoik - tuż na przeciwko głównego wejścia na I piętro UM, zawalony wielką ilością papierzysk, chmura nikotynowego dymu klubasów - cygaretów, niezmordowany w pokoiku swym - czuwał waćpan nad niczym)
Czas własnego pokoju w UM - przeminął, rower oddać trzeba było... no cóż nie ten to inny, po czasie oddał w podwórku nie wiadomo komu, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo czy właściwy (głośno było swego czasu o tym , że rower nie ten, który otrzymał - oddał)
No cóż - liczy się sztuka i sprawne tłumaczenia niejakiego Ogonka. (nawet poszły głosy, że ponoć ten właściwy - to mu go ukradli, a potem, że się zniszczył i przybrał postać innego roweru)
Ale co tam... czasy te minęły. Gmina Skarbimierz za czasów Ogonka odłączyła się od Brzegu, nieruchomości przeszły w prywatne ręce, niektórzy na tym zarobili (prawda, panie radny?), inni zapuścili niesamowicie.
I "walczył" radny Ogonek o swoje - przez lat naście. Nie wyszło? A no nie za bardzo.
Dług w spółdzielni, niechęć do pracy, aby zarobić na godne utrzymanie rodziny, ucieczki z domu do Ratusza, gdzie przecie nad losem miasta się pochyla od świtu do zmroku. "Koalicja" z byłym vice (na placówkę zesłanym), z obecnym "krzywym kciukiem", z Unią Kurierską, - to wszystko, czego dokonał ów radny. Tak to widzę, tak widzą inni.
17 lat... siedemnaście długich lat na stołku radnego i czym nas karmi imć Ogonek? Protokołami z sesji. Czy nie ma nic innego do zaoferowania? Nie ma!
Proponuję wizytę u stylisty, sir Ogonek, obcięcie włosów, skrócenie brody, napisanie dobrego CV i rozesłanie do firm. Potrzeba ludzi do pracy. Firmy szukają. Może warto "zhańbić" się uczciwą pracą, aniżeli pseudodziałania mi na rzecz miasta?
Może warto zakasać rękawy i podjąć trud pracy zawodowej, zamiast i tak niewiele działać faktycznie dla dobra miasta.
Afer ci u nas w Polsce już dostatek. Mam odruch wymiotny na każdą kolejną aferkę, którą nas karmicie panowie radni....
Do roboty w końcu!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# Andrzej Ogonek 2007-07-03 17:48
Poziom wymiocin, jaki Dziennikarzyno tu zaprezentowałaś zwalnia mnie z obowiązku jakiejkolwiek polemiki. I to byłoby na tyle.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# Dziennikarzyna 2007-07-03 18:00
Gratuluję, panie etatowy radny, polotu oraz zwięzłości odpowiedzi, jakiej u Pana na co dzień nie uświadczysz. Jednocześnie obawiam się, czy nie oskarżysz mnie o zamach na demokrację, którą reprezentujesz Ty, panie radny i wyłącznie Ty. Czy to aby nie było votum nieufności wobec portalu internetowego?
Bywaj zdrów Panie radny. Ty i twój kolega "ze ściętym kciukiem"
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# michau 2007-07-03 19:57
Poziom wypowiedzi osoby pana radnego Ogonka budzi niesmak, wielki niesmak. Żenada, że w ten sposób wypowiada się osoba na takim stanowisku. Argumenty przytoczone przez Dziennikarzynę świadczą wyłacznie na niekorzyść Pana radnego. Jego (radnego) odpowiedź również. Wstyd panie Andrzeju. Zniesmaczony wyborca
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# zolka 2007-07-04 10:30
Gratulacje dla Dziennikarzyny - to było celne i skuteczne. Podpisuję się pod charakterystyką Naprawiacza nr 1.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# student 2007-07-04 12:05
Jestem młody, więc myślę że p. Ogonek odpowie takim jak ja, na zarzuty.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# Andrzej Ogonek 2007-07-05 10:43
Studencie. Myślę, że niezależnie od tego co studiujesz, jakieś podstawy logiki musiałeś poznać. Jeśli więc z wypowiedzi Dziennikarzyny wynika, że całe zło w naszym mieście to moja osoba to sprzeczne to jednak chyba z mymi możliwościami decyzyjnymi, jako 1/28 i później 1/21 Rady Miejskiej. Myślę, że lepiej ilustruje to wypowiedź Janusza Gila w którejś z PPB, który zauważył, że demokracja to nie mądrość a większość. Antonim słowa "mądrość" to zaś słowo zaczynające się literą "g". Resztę pozostawiam Twej inteligencji.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# kaczka dziennikarska 2007-07-05 15:36
Andrzej Ogonek, stał się dla "huczyńskich", kimś na wzór III RP dla "kaczyńskich", całe zło popełniane przez różnych ludzi sprowadzono do A.O i jakiejś historii z rowerem. Dziennikarzyna nadaje ostro nowomową IV RP.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# Dziennikarzyna 2007-07-05 16:06
Ot, i odwracanie kota ogonkiem...prze z kaczkę (a może donalda?);-)
Toż to Andrzej O. ze swoją świtą (nie najmłodszą zresztą z młodego Brzegu i prawicy, a właściwie nie wiadomo z czego) robią ostatnio za świętą inkwizycję.
A gdzież on był przez te wszystkie lata?
Panie Andrzeju, proszę nie umniejszać swej roli w kontekście sprawowania władzy w mieście jako jeden z 28 a później 21! Miałeś znaczący wpływ na decyzje i kierunki podejmowane przez organy stanowiące i kontrolne przez ostatnie 17 lat! A tak wymigujesz się tylko od odpowiedzialnoś ci, po co? Wszak po to wyborcy cię po pięciokroć wybierali, a nie po to, byś zasłaniał sie teraz tym, że nie miałeś możliwości decyzyjnej! Kto, jak nie radni miejscy, decydują o kierunku rozwoju miasta?
Co byś panie radny powiedział zatem, gdybyś był jednym z 360?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# Dziennikarzynka 2007-07-06 03:42
PPB brała pieniądze z naszych podatków, a nie realizowała umów, w całości. Czy z tym zaszkodził wam Ogonek i dlatego tak szczekacie teraz?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# wolny 2007-07-06 13:58
Skąd to Dziennikarzynka zna juz wyrok Wysokiej Rady w sprawie PPB ?
Czyżby samosąd !
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 

Dodaj komentarz

ogonek na pasku