poniedziałek, 27 czerwca 2022

Po raz czwarty w tym roku miejscy rajcy spotkają się na sesji, która rozpocznie się o godzinie 9.00 w poniedziałek 27 kwietnia. Najważniejszym punktem porządku obrad będzie niewątpliwie rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie burmistrzowi Wojciechowi Huczyńskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2008.Rozgrzeszyć? A żal za grzechy jest?

Po raz czwarty w tym roku miejscy rajcy spotkają się na sesji, która rozpocznie się o godzinie 9.00 w poniedziałek 27 kwietnia. Najważniejszym punktem porządku obrad będzie niewątpliwie rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie burmistrzowi Wojciechowi Huczyńskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2008. Poza tym jednak radnych czeka prawdziwy maraton uchwałodawczy, gdyż porządek obrad, wliczając absolutorium zawiera aż 22 projekty uchwał.

Dwa projekty dotyczą wieloletnich planów. Pierwszy gospodarowania odpadami w latach 2008 – 2011 z perspektywą do 2015, a drugi lokalnego programu rewitalizacji w latach 2009 – 2015.
Czwarty projekt to nowy statut Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK”, spowodowany rozszerzeniem obszaru działania związku na szereg gmin dolnośląskich.

Trzy kolejne projekty to zmiany budżetu miasta. Pierwsza polega na zmniejszeniu wydatków bieżących na przedszkola w kwocie 5.419 zł z przeznaczeniem na dotację dla gminy Olszanka z tytułu korzystania przez brzeskie dziecko z przedszkola w tej gminie i rezygnacja z wydatku majątkowego w kwocie 30.000 zł na wykonanie kanalizacji deszczowej z kąpieliska przy Korfantego z przeznaczeniem 8.000 zł na aktualizację dokumentacji budowlanej przebudowy stadionu miejskiego i 22.000 zł na bieżące remonty w MOSiR związane z usuwaniem awarii. Druga to rezygnacja z wydatku majątkowego w kwocie 150.000 zł na przebudowę kuchni w przedszkolu nr 10 i przeznaczenie z tej kwoty 137.000 zł na remont sanitariatów w zespole szkół z oddziałami integracyjnymi i 13.000 zł na charakterystyki energetyczne obiektów szkół, gimnazjów i przedszkoli, potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę na zadania termomodernizacyjne. Ostatnia ze zmian to uruchomienie rezerwy celowej w kwocie 208.028 zł na podwyżki płac nauczycieli przedszkolnych.

Następny projekt przewiduje nowe zasady odpłatności za przedszkola, ustalając miesięczną kwotę opłaty na 230 zł i dzienną stawkę żywieniową na 4 zł.

Zgoda na zawarcie porozumienia z gminą Olszanka w sprawie pokrywania kosztów pobytu brzeskiego dziecka w przedszkolu na jej terenie, to treść kolejnego projektu.

Wspominana wcześniej przez wiceburmistrza Stanisława Kowalczyka zmiana zasad wspierania klubów sportowych stanowi treść następnego projektu.

Pięć kolejnych projektów dotyczy zmian zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży mieszkaniowych nieruchomości miasta, spowodowanych aktualnymi zapisami ustawy o nieruchomościach i wyrokami sądów administracyjnych w tej materii.

Zgoda na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego dwóch nieruchomości przy ulicy Szymanowskiego w prawo własności to treść dwóch kolejnych projektów.

Następny projekt to nadanie nazw czterem uliczkom: Tęczowej w budowanym osiedlu przy Lwowskiej, Toruńskiej w projektowanej zabudowie jednorodzinnej na zapleczu Poznańskiej, Starobrzeskiej dla łącznika tej ulicy z pojarowskimi garażami i Trzech Kotwic dla łącznika tejże z Łokietka a także uznanie za drogę miejską słynnej Piwowarskiej przy wieżowcu na zapleczu Ofiar Katynia.

Cztery ostatnie projekty to ulgi w postaci rat lub umorzenia zaległości czynszowych, z czego jedna dotyczy jednak nie osoby fizycznej a organizacji charytatywnej Akcja Humanitarna „Życie”. Pytanie tu takie: dlaczego tej organizacji z czynszu nie zwolniono przy wydzierżawianiu jej lokalu na Ofiar Katynia, tylko teraz przedkłada się radnym projekt uchwały o zdjęciu z niej długu w kwocie 19.073,58 zł należności głównej.

Poza uchwałami radni mają rozpatrzeć także sprawozdanie z realizacji programu gospodarowania mieszkalnymi zasobami miasta i informację o stanie dróg i chodników miejskich. Jak z powyższego widać obrady zapowiadają się na długie, a czy ciekawe, zależeć będzie od inwencji radnych i ich partnera, jakim burmistrz jest. Zapraszam serdecznie.

Andrzej Ogonek

Dodaj komentarz

ogonek na pasku