View Comments
ogonekandrzejPo uchwaleniu podwyżki wynagrodzenia burmistrza radni zajęli się kolejną uchwałą natury personalnej. Wyznaczeniem przedstawicieli Rady Miejskiej do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK”


Przedstawiciele koalicyjni

Jako pierwszy kandydat został zgłoszony przez Jacka Juchniewicza (PiS) Ryszard Wirga. Pracownik spółki miejskiej BTBS, radny poprzedniej i nie tylko kadencji. Bartłomiej Tyczyński (SLD) zgłosił natomiast obecnego radnego, ale też nie tylko tej kadencji Edwarda Bublewicza (SLD). Mariusz Grochowski (PiS) chciał poddać od razu projekt uchwały pod głosowanie. Tu Grzegorz Surdyka (SMB) przypomniał, że cztery lata temu przed takim wyborem przedstawicieli odbyła się ich autoprezentacja, a także zadawanie pytań kandydatom. Kończąc pogratulował przewodniczącemu RM Mariuszowi Grochowskiemu (PiS) nowych obyczajów i dobrego samopoczucia, co tenże skomentował mniej więcej następująco: wiele słów, mało treści, ale zarządził autoprezentację kandydatów i możliwość zadawania im pytań, choć stwierdził, że nie ma tego w porządku obrad.

Tu mój krótki komentarz. Dyskusja nad projektami uchwał nie jest wpisywana w porządek obrad, bo wynika wprost ze Statutu Brzegu. A autoprezentacja kandydatów i pytania do nich to nic innego niż właśnie dyskusja nad projektem uchwały. Widać, że rzeczywiście koalicjanci usiłują wykorzystać na siłę swoją przewagę szabelkową.

Po autoprezentacjach radczyni prawna Natalia Powązka stwierdziła, że głosowanie powinno odbywać się odrębnie nad każdą z kandydatur, ale dla pewności poprosiła o przerwę. Po przerwie radny Jarosław Rudno – Rudziński (PO) poprosił o umożliwienie zgłoszenia dodatkowej kandydatury. Odpowiedzią było stwierdzenie Mariusza Grochowskiego (PiS), że lista kandydatów została zamknięta. Wywiązała się krótka wymiana zdań, ale przewodniczący był nieustępliwy. W głosowaniu Ryszard Wirga uzyskał poparcie 14 radnych a Edward Bublewicz 18.

Lżej usługodawcom zdrowotnym

Zmiana w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, jaka wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku była podstawą projektów dwóch uchwał. Pierwsza to zmiana uchwały o podatku od nieruchomości, druga wynikająca z pierwszej zmiana wzorów formularzy podatkowych. Zmiana polega na zastąpieniu wyrazów „zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych” poprzez zapis „związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń”.

Po krótkich wyjaśnieniach radni obie uchwały podjęli. Tym samym podmioty prowadzące działalność w zakresie świadczeń zdrowotnych będą mogły po wejściu w życie uchwały zadeklarować jako objęte preferencyjną stawką podatkową całe powierzchnie swoich obiektów, a nie jak dotychczas tylko te części, w których świadczenia były udzielane.

Bez dłuższej dyskusji radni dokonali zmian budżetu miasta na rok 2010, wynikających głównie ze zmian klasyfikacji wydatków na realizację projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Piszcie radni, piszcie

Odpowiedzi na interpelacje radnych udzielał wiceburmistrz Stanisław Kowalczyk. I tak Mariusz Grochowski (PiS) dowiedział się, że dwukrotny brak oświetlenia ulicy Piastowskiej i Jana Pawła II spowodowany był awariami, usuniętymi zaraz po ich zgłoszeniu. Jacek Juchniewicz (PiS) dowiedział się natomiast, że procedura nieodpłatnego przekazania przez Skarb Państwa nieruchomości, na której zlokalizowany jest tzw. „domek ogrodnika” przy budynku nadleśnictwa jest w toku i oczekuje na decyzję wojewody w tej sprawie. Usłyszał także, że sprawa znaku zakazu wjazdu do nadleśnictwa zostanie przedyskutowana ze starostwem. Kolejny radny PiS Mieczysław Niedźwiedź wie już, że chodniki są odśnieżane przez lekkie ciągniki zgodnie z umową, natomiast w przypadku ich uszkodzenia wykonawca odśnieżania będzie musiał je naprawić.

Barbara Mrowiec (PO) dowiedziała się, że ustawienie świateł na przejściu dla pieszych przy ulicy 3 Maja jest w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na skrzyżowaniu 1 Maja, Słowackiego, Makarskiego i Poprzecznej, gdzie ostatnio dokonano zmiany systemu świecenia świateł dla pieszych, zdaniem Bartłomieja Tyczyńskiego (SLD) i internautów na gorsze, problem leży w gestii starostwa. Problem śniegu blokującego dojście do dworca kolejowego, który zgłosił Bartłomiej Tyczyński (SLD) może być zdaniem wiceburmistrza rozwiązany poprzez pismo, jakie radny wyśle do PKP. Radny zaprotestował i poprosił, by pismo wysłał burmistrz. Dowiedział się też, że PKP proponuje dwa warianty lokalizacji postoju taksówek przy dworcu kolejowym.

Natomiast zasypywane śniegiem przez pługi przejścia dla pieszych są oczyszczane przez osoby zatrudnione w ramach robót publicznych. Sugestie radnego Jacka Niesłuchowskiego (PO) o zorganizowanie kuligu w Parku Wolności spotkały się z odpowiedzią wiceburmistrza, iż MOSiR oczekuje na propozycje organizacji i stowarzyszeń w sprawie organizacji zimowego wypoczynku, a dwa kuligi odbyły się z inicjatywy PG nr 1.

I na tym obserwałki kończę. Kiedy następne nie wiem. Ale do przeczytania.

0/21 Rady Miejskiej