niedziela, 29 marca 2020
ogonekandrzejPo rozstrzygnięciu sprawy sprzedaży udziałów w Miejskim Zarządzie Mienia Komunalnego, radni przystąpili do rozpatrzenia pakietu uchwał, dotyczących korekty sum przeznaczanych na prace konserwatorskie i roboty budowlane obiektów wpisanych do rejestru zabytków w związku z rozstrzygnięciem przetargów na wykonanie tych prac
Dotacje na zabytki


Jako pierwsza z tego pakietu, rozpatrzona została uchwała o dotacji dla wspólnoty mieszkaniowej Sukiennice 5, udzielająca jej dotacji w kwocie 67.500,00 zł, stanowiącej 90 % nakładów remontowych. Jacek Juchniewicz (TRZB) zapytał o uwzględnienie swojego wcześniejszego wniosku o to, by zawieszanie na takich remontowanych obiektach reklam było uzgadniane z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Wiceburmistrz Artur Kotara odpowiedział, że taki obowiązek wynika z ustawy o ochronie dóbr kultury, więc takie zobowiązanie w umowie o dotacji ze wspólnotą nie jest zapisywane.

Radny wskazał na przykład kamienicy przy Armii Krajowej, gdzie wspólnota mieszkaniowa uzyskała dotację, a właściciel znajdującego się tam sklepu z „dopalaczami” reklamuje się tak, jak się reklamuje i nie wiadomo, czy uzgodnił to z konserwatorem zabytków. Przewodniczący Mariusz Grochowski (PiSoP) wyraził wątpliwość, czy dotyczy to tematu uchwały, a wiceburmistrz Artur Kotara stwierdził, że sprawdzą te reklamy. Radny odpowiedział, że związek z projektem to ma, bo skoro ma udzielać dotacji, to chce by na wyremontowanym budynku nie pojawiały się takie reklamy. Dotację RM przyznała.

Następne dotacje w kwocie 59.470,15 zł dla wspólnoty mieszkaniowej Piastowska 3, 95.411,04 zł dla Młynarskiej 5, 131.697,44 zł dla Ofiar Katynia 40, 56.205,24 zł dla Szkolnej 17, 67.989,92zł dla Robotniczej 16, 64.873,21 zł dla Długiej 33 i 61.643,78 zł dla Długiej 9 – 11 dyskusji nie wzbudziły i uchwały podjęto.

Cięcie po dochodach

Dodatkowy projekt uchwały, przewidujący zmniejszenie dochodów z podatku od osób prawnych (CIT) o 505.635 zł, zmniejszenie wydatków na dotacje na prace konserwatorskie i roboty budowlane obiektów wpisanych do rejestru zabytków o 610.635 zł i zwiększenie wydatków bieżących o 60.000 zł na plan zagospodarowania przestrzennego okolicy ulicy Starobrzeskiej, o 16.000 zł na plac zabaw przy Szkolnej oraz wydatków majątkowych na tenże plac zabaw o 29.000 zł spowodował pytanie Ryszarda Wirgi (PiSoP), który chyba nie dosłyszał, że przy ostatnim projekcie z poprzedniej serii pytał o to Dariusz Gądek (też PiSoP), czy nie ma więcej wniosków wspólnot mieszkaniowych o dotacje na obiekty zabytkowe. Usłyszał od wiceburmistrza Artura Kotary, że wnioski składać można było do 30 września 2009 roku i obecnie takich wniosków nie ma. Radny pytał też, gdzie przy Szkolnej powstanie ten plac zabaw, dowiadując się, że będzie to pomiędzy ulicą Szkolną, a byłymi terenami FSE BESEL. Kazimierz Kozłowski (już chyba nie PiSoP) chciał natomiast wiedzieć, czy będzie to miejski plac zabaw, czy też spółdzielni mieszkaniowej i usłyszał, że miejski.

Brak 54 miejsc w przedszkolach

Radny Sławomir Spychała (SLD) usłyszał w odpowiedzi na swoją interpelację w sprawie ustawienia przenośnych toalet przy dworcu PKS, że problem zostanie zgłoszony tej spółce, ale wcześniejsze zgłoszenie nie spowodowało jej reakcji. Dowiedział się też, że jeśli pieniądze na to pozwolą, rozważona zostanie możliwość ustawienia kurtyn wodnych w czasie upałów takie jak mieliśmy latem. Na piśmie natomiast ma dostać nazwiska radnych, których burmistrz oskarżył publicznie o naganne zachowania (kontynuacja tematu radnych załatwiaczy). Wie już także, że ulica Kolejowa leży na terenach PKP, natomiast remont klatki schodowej na Dzierżonia 12 jest w gestii istniejącej tam wspólnoty mieszkaniowej. MZMK, jako zarządca tej wspólnoty przewiduje w najbliższym czasie jej zebranie i podjęcie uchwały o tym remoncie. Jego interpelacja w sprawie sali gimnastycznej dla PSP nr 1 uzyskała wyjaśnienie, że w kwietniu Sejmik Wojewódzki umieścił to zadanie na liście rezerwowej do dofinansowania i w związku z brakiem pieniędzy ta inwestycja nie została rozpoczęta. Dowiedział się też, że wydano 28 tysięcy złotych na projekt likwidacji barier architektonicznych w Urzędzie Miasta przy Robotniczej 12.

Bartłomiej Tyczyński (SLD) dowiedział się, że dziura w chodniku przy wjeździe na stację benzynową przy ulicy Słowackiego powstała wskutek awarii kanalizacji sanitarnej i PWiK przystąpiła do jej usunięcia.
Ryszard Wirga (PiSoP) dowiedział się, że 54 dzieci oczekuje na miejsce w przedszkolach.
Dariusz Socha (SPP), który postulował, by starostwo wspólnie z gminami wybudowało windę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, usłyszał, że burmistrz wystąpi w tej sprawie do starosty. Wie już też, że latem miasto uzyskało teren przy ulicy Słowiańskiej i musi znaleźć pieniądze na jej przebudowę i utworzenie miejsc parkingowych.

Jan Pikor (TRZB) dowiedział się natomiast, że śluby cywilne nadal będą udzielane w ratuszu w dotychczasowym pomieszczeniu przeniesionego do Urzędu Miasta przy Robotniczej 12 Urzędu Stanu Cywilnego. Interpelacja radnego w sprawie braku informacji dla przedsiębiorcy, właściciela działek przy Starobrzeskiej o postępach prac planistycznych zmierzających do zmiany ich funkcji na usługową spowodowała odpowiedź, że wniosek w tej sprawie został zarejestrowany w lutym 2008 roku i natychmiast właściciel został o tym powiadomiony. W kwietniu tego roku Rada Miejska podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania dla tego obszaru.

Ustawa nie nakłada obowiązku informowania o tym właścicieli, wnioskodawców zmian. Dopiero dzisiaj RM uchwaliła pieniądze na wykonanie tej zmiany planu. Wiceburmistrz stwierdził też, że planowana przez właściciela działek inwestycja jest także zgodna z istniejącym obecnie planem i trwają prace projektowe. Wiceburmistrz odpowiedział też, że zgłaszane przez przedsiębiorcę nieprawidłowości w utrzymaniu we właściwym stanie zieleni przy ulicy Starobrzeskiej są wyjaśniane. Koszenie 2 metrowego pasa przy ulicy wykonywane jest przez ZHK maszyną samozbierającą skoszoną trawę. Pozostawione kupki siana leżą natomiast na terenie zarządzanym przez Zarząd Nieruchomości Miejskich a ostatnie koszenie odbyło się na przełomie czerwca i lipca, po czym teren posprzątano. Wizja lokalna w dniu sesji wskazała, że koszone były też tereny nie należące do miasta i ich właściciele zostaną wezwani do usunięcia kopek siana.

Interpelacja Ireny Mazurkiewicz (PiS) w sprawie braku odpowiedzi na pismo grupy mieszkańców, domagających się utworzenia domu spokojnej starości w mieście wiceburmistrz skwitował stwierdzeniem, że pismo z 15 lutego uzyskało odpowiedź 12 marca. Podczas rozmowy z wnioskodawczynią, jaką odbył, dowiedział się, że jest prywatny inwestor, ale po deklaracji spotkania z nim nie ma do tej pory odzewu.

Radna usłyszała też, że właściciel niszczejącego pałacyku przy ulicy Chrobrego podlega przepisom o ochronie zabytków i budowlanym, a burmistrz może tylko wnioskować do instytucji wykonujących to prawo o zajęcie się sprawą. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał w kwietniu decyzję nakazującą przeprowadzenie prac zabezpieczających ten obiekt. Natomiast w lipcu Wojewódzki Konserwator Zabytków nakazał wykonanie prac zabezpieczających do 15 grudnia. Podatek od nieruchomości jest przez właściciela płacony. W sprawie zagrażającego posesji na Tęczowej drzewa toczy się postępowanie o zgodę na jego wycięcie.

Pytanie Kazimierza Kozłowskiego (już chyba nie PiSoP) o to, co dzieje się na ogrodzonym placu przy Placu Bramy Wrocławskiej, na którym miał powstać hotel na EURO 2012 zostanie skierowane do właściciela tego terenu. Radny dowiedział się też, że wykonawca budowy stadionu został zobowiązany do usunięcia szkód na ulicach Kusocińskiego, Konopnickiej i Sportowej, spowodowanych ruchem pojazdów obsługujących te roboty.
Jacek Juchniewicz (TRZB) usłyszał, że w związku z zamiarem sprzedaży przez PKP placu zabaw przy ulicy Trzech Kotwic, z którego korzystało PP nr 8, od 1 września dzieci z tego przedszkola korzystają z placu zabaw PP nr 1 przy Jana Pawła II. Rozważane jest połączenie tego placu z niewykorzystywanym terenem Miejskiej Biblioteki Publicznej. Od 2006 roku, gdy ZNM przejął administrowanie cmentarzami komunalnymi, kasa przyjmująca opłaty związane z cmentarnictwem znajduje się w siedzibie ZNM. Prowadzone są prace zmierzające do zakupu oprogramowania komputerowego ZNM, które umożliwiłoby utworzenie odrębnej kasy na cmentarzu.

Uzgodnić „wolne czasy”

Odpowiadając na moją interpelację w sprawie niepowodzenia przy sprzedaży działek budowlanych przy ulicy Lompy i jego związku z potencjalnym zagrożeniem ich powodzią wiceburmistrz Stanisław Kowalczyk stwierdził, że plan zagospodarowania przestrzennego określa ten teren, jako potencjalnie zagrożony powodzią, lokalnymi podtopieniami. Nie ma zakazu działalności inwestycyjnej na tym terenie a w planie jest zapis o sytuowaniu parteru budynków na wysokości od 60 do 100 cm nad poziomem terenu. Wiceburmistrz przyjął też moją informację o złym stanie przystanków komunikacji miejskiej przy ulicy Zielonej (poderwane płyty dachu) i 1 Maja (dziury w dachu). Do dzisiaj 4 października nie uzyskałem pisemnej informacji o tym, czy projekt rozbudowy Zakładu Gospodarki Odpadami w Gaci został zakwalifikowany do uzyskania dotacji z Unii Europejskiej.

Na moje pytanie o postępy w sprawie sporządzenia zawiadomienia rzecznika dyscypliny finansów publicznych RIO o podejrzeniu jej naruszenia przy modernizacji i rozbudowie budynku socjalnego przy 6 Lutego 4 przewodniczący RM Mariusz Grochowski (PiSoP) odpowiedział, że spotkał się z przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Sławomirem Spychałą (SLD) i ustalili, że ten ostatni napisze pismo do burmistrza, kiedy w godzinach dopołudniowych może spotkać się z radczynią prawną w sprawie konsultacji dotyczących sporządzenia tego zawiadomienia. Sławomir Spychała (SLD) stwierdził, że pismo uzyskało akceptację burmistrza i w ciągu najbliższych kilku dni nastąpi uzgodnienie „wolnych czasów” jego i radczyni prawnej Natalii Powązki.

Marek Zwierzyński (PiSoP) dowiedział się, że na piśmie uzyska odpowiedź na swoją interpelację  w sprawie skserowania odwołania TONZ do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od decyzji o lokalizacji fontanny z Trytonem w Rynku oraz na co ZNM wyda 312,5 tys. zł na utrzymanie terenów miejskich.
I na tym te narzekałki kończę. Na następne zapraszam. Do przeczytania.

1/21 Rady Miejskiej

Nie masz uprawnień do komentowania